Upload voltooid

Actievoorwaarden

 1. De WD-40 Company Ltd., Noorderpoort 97, 5916 PJ VENLO, info@wd40.nl, organiseert van 01-07-2019 tot 31-12-2019 de grote wedstrijd “Sharing the Solution”. Met de deelname aan het spel, de registratie en het sturen van de vereiste informatie voor deelname en persoonlijke gegevens verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden voor deelname. Er worden verloot: één hoofdprijs (een reis voor twee personen naar Florida ten bedrage van € 5.000,-) en variërende maandprijzen.

 

 1. Voor de deelname aan de wedstrijd is iedere natuurlijke persoon, vanaf 18 jaar, met de hoofdverblijfplaats in Nederland, België en Luxemburg gerechtigd, die in het bezit is van een geldig rijbewijs. De prijzen worden alleen binnen Nederland, België en Luxemburg verstuurd. Personen met hoofdverblijfplaats in andere landen zijn niet gerechtigd tot deelname en kunnen dus ook niet winnen.

 

 1. Het spel
  Om deel te nemen aan de ‘Florida Road Trip – Bereik het onbereikbare‘ foto/videogame heeft elke deelnemer de mogeljkheid om een eigen foto en/of video die eerder is gemaakt uploaden, waarbij een WD-40 product in een toepassing wordt getoond. Het product moet bij voorkeur zichtbaar zijn op de foto of video. Bij de foto of video moet de deelnemer een tekstuele toelichting over het gebruik toevoegen. Op deze foto/video mag alleen de eigenlijke deelnemer zichtbaar zijn en mogen geen andere personen zichtbaar zijn.

  Deze inzendingen worden beoordeeld conform de regelementen zoals in deze voorwaarden gesteld. Na goedkeuring wordt de inzending getoond in de ‘galerij‘ op de actiewebsite. De eerste 500 inzendingen in België en Nederland tezamen ontvangen na goedkeuring door WD-40 Company een digitale waardecheque. In Nederland betreft dit een digitale Kluscadeaubon t.w.v. € 5,-, in België een digitale FNAC waardecheque t.w.v. € 5,-. Deelnemers kunnen met meerdere inzendingen deelnemen aan deze actie, maar ontvangen alleen na goedkeuring van de eerste inzending deze prijs. Om in aanmerking te komen voor deze prijs worden persoonlijke details op authenticiteit beoordeeld. Wanneer WD-40 Company het vermoeden heeft dat de opgegeven gegevens niet correct zijn, is het recht voorbehouden deze inzending te weigeren en geen prijs uit te keren.

  Aan het begin van een nieuwe maand worden er onder alle inzendingen van de maand ervoor in Nederland en België twee individuele winnaars bepaald die de variërende maandprijzen winnen.

  Onder alle inzendingen zal aan het einde van de actieperiode (na 31-12-2019) door de jury in overleg met de notaris één winnaar worden bepaald die de hoofdprijs wint.

  WD-40 Company behoudt zich het recht toe gedurende de actieperiode extra of aangepaste prijzen weg te geven onder de deelnemers.

  De beoordeling van de foto’s vindt plaats door een door een onafhankelijke, door WD-40 aangewezen jury. Deze zal de inzendingen beoordelen op o.a.:

  • Authenticiteit van gebruik
  • Duidelijkheid en kwaliteit
  • Originaliteit en creativiteit
  • Combinatie van foto/video met gegeven omschrijving

  Op de prijzen zijn de specifieke voorwaarden van de leveranciers van de prijzen verantwoordelijk. WD-40 Company treft geen aansprakelijkheid voor eventuele geschillen die ontstaan bij het verzilveren van de prijzen.

 

 1. De reis in de VS vindt plaats met een huurauto, die de winnaar en/of zijn begeleider zelf besturen. Het voertuig mag alleen door personen worden bestuurd, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Dit moet worden getoond bij de overdracht van het voertuig. De minimumleeftijd van de bestuurder is 23 jaar. Het voertuig is volledig casco verzekerd. De verzekering geldt niet voor ernstige schades aan het voertuig door nalatigheid resp. opzet. Voor het overige gelden de voorwaarden van het verhuurbedrijf. Reservering: conform beschikbaarheid. Geldigheid: een jaar vanaf bericht van de prijs.

 

 1. Alle medewerkers, inclusief hun familieleden en levenspartner, van alle ondernemingen betrokken bij de uitvoering van deze wedstrijd, zijn van deelname uitgesloten.

 

 1. Voor de deelname aan de wedstrijd met foto/video moeten de deelnemers zich registreren middels opgave van hun volledige voor- en achternaam, hun volledige adres (hoofdverblijfplaats), hun geboortedatum en zeker een e-mailadres; deelname zonder e-mailadres is niet mogelijk. Het in het bezit zijn van een geldig rijbewijs wordt bij de registratie verzekerd. De verantwoordelijkheid voor de actualisatie van deze gegevens, in het bijzonder van het adres, ligt bij de deelnemer. Aan de maandelijkse verloting  nemen alleen deelnemers deel, die zich in de maand voorafgaand aan de maandelijkse verloting hebben geregistreerd. De hoofdprijs wordt binnen één week na 31-12-2019 onder alle geregistreerde deelnemers verloot. Met het oog op de betreffende prijstrekkingen wordt naar punt 10 verwezen.

 

 1. Iedere deelnemer mag in iedere maand slechts eenmaal aan de wedstrijd deelnemen met een foto/video. Voor het overig behoudt WD-40 zich het recht voor, deelnemende spelers te diskwalificeren en van de wedstrijd uit te sluiten, zodra WD-40 vaststelt, dat ze het deelnameproces, het spel en/of de spelapplicatie manipuleren en/of in strijd handelen met de voorwaarden voor deelname en/of anderszins op unfaire en/of oneerlijke manier proberen de wedstrijd te beïnvloeden. Een uitsluiting in de zin van het voorgaande kan al bij aanwezigheid van verdenking na rechtmatige beoordeling door WD-40 plaatsvinden.

 

 1. In het geval van een prijs of bij optreden van onregelmatigheden kan de WD-40 Company eisen, dat de deelnemer door overlegging van een kopie van een geldig identiteitsbewijs met foto de opgegeven persoonlijke gegevens bevestigt.

 

 1. WD-40 Company verzekert, dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemers alleen voor het doel van de wedstrijd “Sharing the Solution” en de begeleiding ervan worden gebruikt. De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit voor de afwikkeling in het kader van het spel, bijvoorbeeld van het verzenden van de prijs, noodzakelijk is. Buiten het bovengenoemde toepassingsgebied zal WD-40 Company geregistreerde deelnemersgegevens niet gebruiken en/of doorgeven, tenzij de deelnemer later uitdrukkelijk hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. De opgegeven gegevens, waarvoor geen toestemming voor verder gebruik bestaat, worden na afloop van de wedstrijd, ten laatste op 30-06-2020, automatisch gewist.

 

 1. Iedere deelnemer geeft door de deelname aan de wedstrijd de verzekering, dat hij de deelname aan de wedstrijd niet voor de verspreiding van onwettige inhoud of programma’s zal misbruiken. Hij stelt WD-40 Company op eerste verzoek vrij in geval van overtreding van welke aanspraak van derden dan ook en zal WD-40 Company alle door dergelijke overtredingen veroorzaakte schades onverwijld vergoeden.

 

 1. Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend via internet mogelijk. Er kan worden deelgenomen op de website http://roadtrip.wd40.nl/, http://roadtrip.wd40.be. Op deze websites kan de deelnemer zich overeenkomstig punt 4. hierboven registreren en neemt dan automatisch aan de betreffende maandelijkse verloting en de verloting van de hoofdprijs deel.

 

 1. De trekking van de hoofdprijs wordt verzorgd door Moonen notarissen, Antoniuslaan 85, 5921 KB, Venlo. De hoofdprijs wordt binnen een week na 31-12-2019 getrokken. De winnaar krijgt binnen twee weken na de trekking schriftelijk bericht.

 

 1. De prijs kan niet tegen een andere aangeboden prijs worden geruild. De waarde van de prijs kan niet in contanten worden uitbetaald. De prijs kan niet worden overgedragen.

 

 1. WD-40 Company is niet verantwoordelijk of geeft geen verklaring voor de uitgeloofde prijzen. Dit geldt ook voor de beschrijving van de prijzen en andere bij de prijzen gedane opgaven. De verleende prijzen kunnen in hun verschijningsvorm van de in de reclamecampagnes bij de wedstrijd afgebeelde prijzen afwijken. WD-40 Company behoudt zich het recht voor, de uitgeloofde prijzen door gelijkwaardige prijzen te vervangen. Voor zover wettelijk toegestaan, is WD-40 Company niet verantwoordelijk voor abusievelijke opgaven of drukfouten in het kader van de beschrijving van en de toepassing van de wedstrijd. Verder is WD-40 Company niet aansprakelijk voor schades, die in samenhang met de beschikbaarstelling van prijzen mogelijk ontstaan, tenzij de schades op opzet of grove nalatigheid terug te voeren zijn.

 

 1. De winnaars krijgen per e-mail en/of telefoon bericht en moeten de ontvangst van het bericht en het opeisen van de prijs binnen vier weken na bericht aan de in het bericht genoemde contacten bevestigen, anders verloopt de aanspraak op de prijs en wordt de prijs aan een andere deelnemer van de wedstrijd gegeven. Met deelname aan de wedstrijd wordt de toestemming voor het zenden van een e-mail en/of het telefonisch contact voor de mededeling van de prijs gegeven. De winnaars kunnen later ook op de WD-40 website of Social Media kanalen op de lijst met winnaars worden genoemd. Met deze vorm van bekendmaking verklaart de winnaar zich uitdrukkelijk akkoord.

 

 1. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor deelnemers via de website foto’s, video’s en toelichtingen te uploaden en deze via verschillende sociale mediakanalen te delen. Op deze beelden kunnen personen zichtbaar zijn.

 

Voor foto’s & video’s die in deze competitie worden geupload gelden de volgende voorwaarden:

 

 1. Op foto’s/video’s mag, naast het product en de toepassing, uitsluitend de daadwerkelijke deelnemer zichtbaar zijn. Foto’s waarop meerdere personen zichtbaar zijn worden niet geaccepteerd.

 

 1. De deelnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord, dat het ingezonden beeldmateriaal door WD-40 Company gedeeld en voor toekomstige reclamecampagnes en uitingen op social media door WD-40 Company kan worden gebruikt; hiertegen kan de deelnemer te allen tijde later door een verklaring via e-mail bij WD-40 Company bezwaar maken.

 

 1. De deelnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat voor gebruik zoals omschreven in punt e, er wijzigingen kunnen worden aangebracht in het originele geüploade foto- of videomateriaal en de bijbehorende omschrijvingen, bijvoorbeeld door het toevoegen van watermerken of verhelpen van spelfouten.

 

 1. Bij deelname aan deze competitie mag uitsluitend authentiek (eigen gemaakt) foto- of videomateriaal worden gebruikt. Het uploaden van foto- of videomateriaal van derden is ten strengste verboden en in strijd met de regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Wanneer deelnemers aan deze competitie foto’s of video’s uploaden die in strijd zijn met het intellectueel eigendomsrecht, kan WD-40 niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele daaruit voortkomende schadeclaims of bezwaren. Deze schadeclaims en bezwaren vallen volledig ten laste van de daarvoor verantwoordelijke deelnemer.

 

 1. WD-40 Company behoudt zich het recht voor om in het geval van twijfel over het auteurschap van een ingezonden foto of video deze inzending te weigeren.

 

 1. De beoordeling van de in punt 16 genoemde ingezonden foto’s gebeurt door WD-40 Company. Over de beoordeling, goed- en afkeuring van deze foto’s kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

 1. De goedgekeurde foto’s en video’s en de bijbehorende omschrijvingen worden geplaatst op een voor iedereen inzichtelijke galerij op de Road Trips actiewebsite.

 

 

 1. Voor goedkeuring dienen de ingezonden foto’s/video’s en bijbehorende toelichtingen ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Op de foto/video moet een product van WD-40 of een toepassing daarvan zichtbaar zijn.
  2. Op de foto/video mogen buiten de daadwerkelijke deelnemer geen andere personen zichtbaar zijn.
  3. De foto/video mag geen beelden van andere merken of productnamen bevatten.
  4. De foto/video mag geen aanstootgevend, racistisch of seksistisch materiaal bevatten.
  5. De foto/video moet van voldoende kwaliteit zijn om op het bijbehorende platform te kunnen plaatsen.
  6. De foto/video mag geen nagebootste montage zijn van een onechte situatie.
  7. Op de foto/video mogen geen personen van onder de 18 jaar zichtbaar zijn.

 

 

 1. WD-40 Company behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde zonder aankondiging af te breken of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor de gevallen, waarin op technische gronden – bijvoorbeeld infectie van het computersysteem met virussen, manipulatie of fouten in de hard- en/of software of op wettelijke gronden een uitvoering volgens de regels van de wedstrijd bezwaard, beïnvloed of onmogelijk wordt. WD-40 Company is niet verantwoordelijk voor gemiste prijskansen door technisch veroorzaakte verbindingsstoringen of iets dergelijks.

 

 1. Op de voorliggende voorwaarden voor deelname is het Nederlands recht van toepassing. Mocht een van de voorliggende bepalingen helemaal of deels onwerkzaam zijn, wordt de werkzaamheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

 

 1. WD-40 Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden voor deelname te veranderen. Op eventuele veranderingen wordt bij de registratie gewezen.

 

 1. De gerechtelijke weg is uitgesloten

 

 1. Iedere deelnemer geeft verder door deelname aan de wedstrijd de verzekering, dat hij de deelname aan de wedstrijd niet voor de verspreiding van onwettige inhoud of programma’s zal misbruiken.